Novosti:
Greška
  • XML Parsing Error at 1:210. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:311. Error 9: Invalid character

Uvod

ELPUT d.o.o. (u daljenjm tekstu: ELPUT) osigurava uslugu World Wide Web hostinga. ELPUT zadržava pravo da onemogu?i ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slu?aju procjene da se usluga ne koristi na prikladan na?in.

ELPUT se obvezuje omogu?iti korištenje zakupljenih usluga na najbolji mogu?i na?in. To uklju?uje: nadgledanje rada servera i druge tehni?ke opreme, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podrška korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.

ELPUT zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena.

 

Prava korisnika

Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost. ELPUT ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpjeti korištenjem usluga/servisa.

Korisnici mogu otkazati usluge u bilo kojem trenutku. Otkazivanje usluge može se izvršiti otvaranjem slanjem e-maila korisni?ko službi sa autorizrane e-mail adrese ili telefonski (uz potvrdu e-mailom). Naknade koje su pla?ene Plus nema obavezu vratiti.

Kako bi se osigurala dovoljna zaštita podataka, preporuka je da se spreme svi podaci i na osobno ra?unalo. Sve sigurnosne kopije podataka ELPUTa napravljene su za slu?aju hardverskih grešaka, a ne korisni?kih pogrešaka.

Korisnik je odgovoran za svaku aktivnost koja proizlazi iz njegovog korisni?kog ra?una, ukoliko se ne dokaže da je bio žrtva vanjskog upada hackera ili krivotvorenja adrese. Korisnik je tako?er odgovoran za osiguravanje korisni?kog imena i lozinke. Korisnik se smatra odgovornim za sve materijale na njegovoj web stranici koja je mogla biti stavljena tamo od tre?e strane.

Korisnik se obvezuje da ?e prostor koji ima na raspolaganju koristiti na na?in koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sustav u cjelini.

 

Sigurnost

Korisnicima se zabranjuje narušavanje ili pokušaji narušavanja sigurnosti mrežnog sustava. Narušavanje sigurnosti na mrežama ili sistemima mogu rezultirati gra?anskom ili krivi?nom odgovornoš?u.

Takvi slu?ajevi narušavanja sigurnosti uklju?uju bez iznimke:
1) Pristupanje podacima koji nisu namjenjeni tom korisniku, ili logiranje na server ili korisni?ki ra?un na kojem korisnik nije autoriziran za pristupanje.
2) Pokušavanje istraživanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže s namjerom probijanja sigurnosti ili autentifikacijskih mjera bez potrebne autorizacije.
3) Pokušaj uplitanja u servise prema bilo kojem korisniku, hostu, mreži uklju?uju?i bez iznimaka preko preoptere?enja, "floodinga", "email bombinga" ili "crashinga".
4) Krivotvorenje bilo kojeg TCP/IP paketnog headera ( uzglavlja), bilo kojeg dijela headera u email-u ili oglašavanju na forumu.
5) Poduzimanje radnji u svrhu pribavljanja usluga koji nisu dodjeljeni tom korisniku.
6) Pokušaj povezivanja više hosting paketa zajedno kako bi iskoristili prednost velikog kapaciteta ili velike propusnosti.
Svaki zakupljeni hosting paket je jedinstven za domenu za koju je zakupljen - nije dozvoljeno zakupljivanje više ra?una da bi se kombinirao zakupljeni prostor i propusnost.

Izdvojeni sadržaji i aktivnosti koje nisu dozvoljene:
Nelegalni materijali - djela zašti?ena autorskim pravima, komercijalne audio, video, ili muzi?ke datoteke, i svaki drugi materijal koji je u suprotnosti s zakonskom regulativom.
Materijal za odraslu korisnike - uklju?uje svaku pornografiju, erotske fotografije, ili drugi neprimjeren sadržaj. Definicija što je to materijal za odraslu publiku je ostavljen na slobodnu procjenu Plus hostinga.
Warez - piratski softver, emulatori, phreaking, hacking, razbijanje passworda. Uklju?uje i siteove koji objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.
Spam - slanje neželjenih e-mailova na ve?i broj adresa. Jednako tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.

 

Posljedice

Nisu dozvoljena pozadinska korištenja servisa kao što su IRC botovi, eggdrop, BitchX, XiRCON, Torrent client/server. Warez sadržaj i postavljanje linkova prema warez sadržaju tako?er nije dozvoljeno. Web proxy servisi se ne toleriraju (NPH-Proxy i webproxy). Ako vaša web stranica sadrži bilo koju proxy datoteku, hosting usluga ?e biti isklju?ena i vlasnik ra?una ?e biti kažnjen sa 2.000,00 kuna.

Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja korisni?kog ra?una bez najave.

ELPUT nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati korisni?kim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obvezuje ELPUTu nadoknaditi svaki eventualni trošak prema tre?im stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.

Copyright © 2009 ELPUT web & hosting Sva prava zadržana. Podržano od:

Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting